Ψυχοσωματική / Embodied | Η ψυχή και το σώμα αδιαίρετα

 In ΚΕΙΜΕΝΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ

Το βιβλίο Philosophy in the flesh προέρχεται από τον χώρο της γνωσιακής γλωσσολογίας και απευθύνεται σε όλες τις επιστήμες του ανθρώπου. Οι συγγραφείς του τοποθετούν το ανθρώπινο σώμα στο κέντρο. Το σώμα αποκτά εμπειρίες και τις κατηγοριοποιεί.

Οι συγγραφείς του ξεκινούν με τρεις προτάσεις τις οποίες πραγματεύονται στην συνέχεια:

Α. Η σκέψη είναι συμφυώς ενσαρκωμένη. (The mind is inherent embodied).

B. Η σκέψη είναι κυρίως ασυνείδητη.

Γ. Τα αφαιρετικά σχήματα – συλλήψεις (abstract concepts) είναι σε μεγάλο βαθμό μεταφορικά.

Με την θέση Γ αναιρείται ο διαχωρισμός ανάμεσα στην υποτιθέμενα ανώτερη αφαιρετική σκέψη και την εικονική – αναπαραστατική. (Σκέψη με εικόνες – σκέψη με λέξεις).

Η επιστήμη δεν μπορεί να παραιτηθεί από την χρήση των μεταφορών. Αντίθετα βασίζεται σε αυτές και τα ανθρώπινα σώματα που αποκτούν εμπειρίες. Βλέπουμε μόνον αυτό που γνωρίζουμε – και μπορούμε να το γνωρίσουμε γιατί αυτό είμαστε.